โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วรเชษฐ์  หวานเสียง ร่วมสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.วรเชษฐ์ หวานเสียง ร่วมสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์  หวานเสียง หัวหน้าหลักสูตรช่างโลหะ สาขาวิศวกรรมอุตสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในโอกาส “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” และรับมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ   ในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ 1 โดยมีนายมนัส   ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทย ความตอนหนึ่งว่า “...ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่ สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิงใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้น มีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ ประการแรก ได้แก่ ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการ และความรู้ทางการออกแบบ ประการที่สอง ได้แก่ ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ ประการที่สาม ได้แก่ ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาด เพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำ มีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไป เพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้า ข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป....”

ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงแรงงาน จึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว อ.สมหมาย  สารมาท

อ้างอิงข้อมูล กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา