โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พร้อมขับเคลื่อน Innovation Incubation Center (IIC.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย รับนโยบาย Thailand 4.0 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พร้อมขับเคลื่อน Innovation Incubation Center (IIC.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย รับนโยบาย Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPAเชียงใหม่) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว  ในการร่วมกันดำเนินโครงการ “ศูนย์นวัตกรรมบ่มเพาะดิจิทัลสตาร์ทอัพราชมงคลล้านนา” หรือ  “Chiang Mai-RMUTL Innovation Incubation Center Digital Start Ups “ และกิจกรรมต่างๆภายใต้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ดิจิทัล “เชียงใหม่ สมาร์ทซิติ้” โดยมีแผนดำเนินโครงการในรูปแบบ “ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศดิจิทับ (Innovation Incubation Center  (IIC.) “ และดำเนินงานในลักษณะการให้บริการใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลตามที่ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.กองประชาสัมพันธ์ 3.สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม (Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) ร่วมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยแลนด์ 4.0  อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของภาคธุรกิจเอกชน กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อสร้างสังคมนักพัฒนาดิจิทัลทำให้กิดการพัฒนาทักษะความชำนาญในการใช้ครื่องมือแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา