โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 3866 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา” วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคลังความรู้ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีด้านบริหาร รองอธิการด้านกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน ชุมชน เกิดการบูรณาการศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ สู่ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและภาคประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้รับเกียรติจากคุณเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นวิทยากร ร่วมกับ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และท่านอุดม มณีขัติย์ กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ภารกิจงานบริการวิชาการ ปี ๒๕๖๐โดย นายภฤศพงศ์ เพชรบุลผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน บรรยายเรื่องหลักการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในโครงการ โดย นายเกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ,บรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินการสำรวจและเรียนรู้ฐานทรัพยากรตามกรอบงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยนายศรีธร อูปคำ อนุกรรมการโครงการ อพ.สธ - มทร.ล้านนา , บรรยายเรื่องขอบเขตพันธกิจการดำเนินงาน โดยนางสาวเสงี่ยม คืนดี, อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการใช้งาน K-Blogger สำหรับใช้ในโครงการโดย ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน  จำนวน ๒๑ ชุมชน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการ จากเขตพื้นที่ คณะ และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จำนวนประมาณ ๖๐ ท่าน 

ภาพ – นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ

ข่าว – นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา