โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 12 พ.ย. 66 สาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนได้ ซึงจัดระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา

ขอบคุณรูป / ข่าว : สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่
รูปเพิ่มเติม : คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา