โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือการทำความร่วมมือด้านการศึกษา กับผู้แทนจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี  พร้อมด้วยผู้แทนจากบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ  Prof Celia Yeo, Education Service Director ผู้แทนด้านการศึกษาจากรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ในประเด็นเรื่องการทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านศิลปกรรม ภายใต้ New Columbo Project  และการส่งอาจารย์ผู้สอนเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นควรให้มีการทำความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือในประเด็นทางวิชาการแบบมุ่งเป้า Senior Year Projects Exhibition and Workshop ตามสาขาวิชาที่คณะบดีได้ชี้เป้า (ภาพ/ข้อมูล : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา