โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดพิธีซ้อมย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557 โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากคณะวิศกรรมศาสตร์ร่วมกับ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์บริการสนับสนุน นักศึกษาพิการ (DSS) ได้ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษา ได้แก่ นายจตุพล  อุ่นโพธิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร นายธนาวุฒิ   ปุ๊ดหนอย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  และนางสาวสราวลี  อินวัน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา