โลโก้เว็บไซต์ เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ รับบทความดีเด่น The Best Paper Award | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ รับบทความดีเด่น The Best Paper Award

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 สิงหาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1470 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้ฯ รับบทความดีเด่น “The Best Paper Award” งาน The 8th ECTI-CARD 2016

 

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รับรางวัลบทความดีเด่นด้านการประยุกต์เทคโนโลยี (The Best Paper Award) จากงานประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน  (The 8th ECTI-CARD 2016) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 ECTI-CARD 2016 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งในการดำเนินกิจกรรม พบปะ และรวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีหรือหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยกิจกรรมในงานจะประกอบด้วย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบบรรยาย Oral Session และแบบโปสเตอร์ Poster Session ภายใต้หัวข้อบทความที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดงานครั้งนี้ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ได้มอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  

ผลงานปริญญานิพนธ์ เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ (A Voice-Able Device of Checking Cash for the Northern School for the Blind under the Patronage of the Queen in Chiang Mai Province)” เป็นผลงานปริญญานิพนธ์ของนายวัชรินทร์  ปรีดีและนายสามารถ  อินช้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.ยุพดี  หัตถสิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเน้นการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย Hands on ของ มทร.ล้านนา โดยเครื่องตรวจสอบธนบัตรฯ ดังกล่าว ได้ทำการมอบเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา