โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเปิดประธานในพิธีโครงการ "เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563" ในวันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ และได้รับองค์ความรู้ที่พึงควรจะได้รับในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทียอมรับของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม  โดยมีนักศึกษาจำนวน 282 คน ประกอบด้วย

  1. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์       45  คน
  2. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า                54  คน
  3. หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ   27  คน
  4. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ         6  คน
  5. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต           17  คน
  6. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล          34  คน
  7. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  35  คน
  8. หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเหมืองแร่          11  คน
  9. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต     53 คน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา