โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-11-11

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563
พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเปิดประธานในพิธีโครงการ "เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563" ในวันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการ และได้รับองค์ความรู้ที่พึงควรจะได้รับในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท... >> อ่านต่อประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สวท. มทร.ล้านนา
พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

      ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยจึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการในสังกัดทราบถึงกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้) โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา