โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อหารือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบตามทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ


คลังรูปภาพ : กรมพัฒนาฝีมือ






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา