โลโก้เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กรมพัฒนาฝีมือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา