โลโก้เว็บไซต์ กองพันสัตว์ต่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพันสัตว์ต่าง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ พันโทจักรพันธ์ พุฒสุวรรณ แสดงความขอบคุณในการสนับสนุนสถานที่จัดงานวิ่งการกุศล 13 ปี วิศวะตีนดอย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา