โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมวิศวกรรมสำรวจ อากาศยานไร้คนขับ UAV ให้ความรู้อาจารย์จากประเทศกัมพูชา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมวิศวกรรมสำรวจ อากาศยานไร้คนขับ UAV ให้ความรู้อาจารย์จากประเทศกัมพูชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5628 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจาก Nation Technical Training Institute ประเทศกัมพูชา ได้แก่ Mr.Mao Veasna, Mr.Meng Sokheng และ  Mr.Heng Phalla และ Mr.Tit  Samchhok นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพบรศ.ดร.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนาเพื่อรายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนานาชาติ ด้านวิศวกรรมสำรวจ อากาศยานไร้คนขับ UAV ณ ศูนย์วิจัยการเกษตร อ.เมือง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ และการสำรวจโดยอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) ประกอบด้วยดร.ภาณุ อุทัยศรี, อ.เอกชัย กิตติวรากูล, อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว และ อ.ธนา น้อยเรือน ร่วมกับวิทยากรจากกรมชลประทาน นายปรีชา เสาร์เขียว ช่างสำรวจอาวุโสกรมชลประทาน และนายวิชชุ อาหาสิเม ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริหารงานที่ดิน บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การทำการสำรวจด้วยกล้องอัตโนมัติ, การสำรวจและทำแผนที่ด้วย UAV และเทคนิคการใช้เครื่อง Laser Scan และโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและส่งเสริมความร่วมมือในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา