โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อการเกษตรตัวอย่าง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อการเกษตรตัวอย่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1576 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายศรัณยู  มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และเปิดโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันสนับสนุนโครงการฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม ในลักษณะการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ (Government to Government) ในรูปแบบ Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่าง 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองการสัตว์และเกษตรกรรที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก โดย พันเอกอภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และการเกษตรที่ 3  , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดย อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท ทีโอที  จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับตัวเป็นเกษตรกรยุคใหม่ หรือ Smart Farmer ผลักดันการทำเกษตรแบบ Smart Farming โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ แนวความคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart City ด้วย Smart Farm ” โดยพันเอกอภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และการเกษตรที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายสิทธิศักดิ์ เพ็งศิริ ผู้จัดการส่วนอำนวยการภาคเหนือที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวทางของศูนย์เรียนรู้ แนวคิดโครงการ Smart Farm ความพร้อมการให้บริการโครงข่าย โครงการภาครัฐ อุปกรณ์ และแนวคิดการเกษตรที่ต้องขับเคลื่อนผ่านระบบ IoT ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Cr.ภาพจากหนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา