โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1572 คน

(28) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ กรรมการบริหารบริษัท ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ แบบบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้เข้าทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการออนวัลเลย์ ศูนย์ไอทีเพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกร ตำบลแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่กว่า 100 ไร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริง และมีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมถึงอุตสาหกรรมดิจิตอล และบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้มอบซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการเรียนของสอนแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาทิเช่น โปรแกรมบัญชีอันดับ 1 ของไทย โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมบริหารงานขายและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

โดยในงานดังกล่าวได้จัดกิจกรรมเสวนาแนวคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart City ด้วย Easy Smart Farming โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการ Oon Valley คุณศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน คุณสิทธิศักดิ์ เพ็งศิริ ผู้จัดการส่วนอำนวยการสำนักภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์ ดร.สุวรรณ จันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Smart City ของภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ และภาคการศึกษา ณ โครงการออนวัลเลย์ ศูนย์ไอทีเพื่อเอสเอ็มอีและเกษตรกร ตำบลแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา