โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมกับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ กรรมการบริหารบริษัท ได้ร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา