โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1721 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา) ได้มีการนำเสนอการผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 1. การผลิตและพัฒนากาลังคนหลักสูตร Non-degree และ หลักสูตร Degree โดย  ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช.  ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธาน ทปอ. มทร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน ทปอ. มรภ.  2. สิทธิประโยชน์ส่งเสริมบุคลากรทักษะสูง โดย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายเรื่อง การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา