โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เพื่อพัฒนาอาจารย์และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เพื่อพัฒนาอาจารย์และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาศ ดอนชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์มนตรี แก้วอยู่ และนักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยคณะลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิจากสโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ และ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาลูกเสือให้กับบุคลากร และนักศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพครูในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา