โลโก้เว็บไซต์ 24-25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-25 ต.ค.62 สวพ.ลงพื้นที่ประชุมยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 6504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมกลยุทธ ยุทธศาสตร์การวิจัย มทร.ล้านนา และลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย
          โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน  ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน กล่าวต้อนรับประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีการนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          ส่วนในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจห้องปฏิบัติการงานวิจัย ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยมีผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย วางแผนนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และแนวทางการดำเนินงานวิจัย ตามยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อการพัฒนาในประเด็น Platform, Program, Objective Key Results (OKR) รวมไปถึงการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย ทิศทางบทบาทและโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามแนวทาง อววน. และสกสว. และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานงานวิจัยพื้นที่พิษณุโลก และนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานงานวิจัยพื้นที่พิษณุโลก และนำเสนอแผนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ถนอมวงศ์ และทีมงาน
          การประชุมครั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา