โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2591 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมพาลาเดียมฮอล ชั้น 11 โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ ได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issues) 1. นโยบายการบริหารงานวิจัย โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2. การจัดสรรงบประมาณงานวิจัยและการบริหารงบประมาณด้าน ววน. ผ่าน Program Management Unit (PMU) โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 3. แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issues) เรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Youth Startup Fund) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issues) เรื่อง อาสาประชารัฐ โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา คณะที่ปรึกษา รมว.อว. ทั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issues) เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา Re-inventing Universities โดย รศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล และ ผศ.รัฐชาติ มงคลนาวิน คณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนอประเด็นสำคัญ (Key Issues) เรื่องกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการอุดมศึกษา โดย ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการการอุดมศึกษา และได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา (Re-inventing Universities)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา