โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา อบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา อบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1955 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานอากาศยาน เพื่อขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 23- 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะและประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาบุคลากรสำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศและต่างประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีสมรรถนะสูงสำหรับทำงานในอุตสาหรรมการบินซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการขยายโอกาสในการทำงานของนักศึกษา และยกระดับการทำงานที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นใบอนุญาติระดับสากล ส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 – 4 และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 220 คน

         ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่นมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการบิน Control and Operate the Flight Simulator  โดย ดร.ประเวศน์ วงศ์สกุลเภสัช วิทยากรจาก Asia Aviation Centro Co.,Ltd หัวข้อมาตรฐานอาชีพซ่อมบำรุงเครื่องบิน(Aircraft Maintenance) โดยคุณณัฐกร  ไตรรัตนวนานท์ วิทยากรจากสถาบันการบินพลเรือน หัวข้อ Basic Aviation Legislation โดย กัปตัน นรินทร์  รุ่นบาง วิทยากรจากสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์  และหัวข้อ Basic Aerodynamics  และฝึกปฏิบัติการ monitor signals in aircraft navigation system/fight tracking โดยทีมวิทยากรอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  และผู้เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานภายในท่ากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

              สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานอากาศยาน เพื่อขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุคตสาหกรรมการบิน” จะมีการจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ผู้ที่สนใจการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-8827781

(ภาพ/ข้อมูล : อ.ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา