โลโก้เว็บไซต์ ผอ.ประชาสัมพันธ์ ร่วมทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ นศ.ราชภัฎเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผอ.ประชาสัมพันธ์ ร่วมทีมวิทยากรจิตอาสา 904 ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แก่ นศ.ราชภัฎเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รักษาราชการผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมเป็นวิทยากร
โครงการจิตอาสา 904 " หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 จัดการอบรมบรรยาย ขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย" และการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(PCR) และการใช้เครื่องช่วยชีวิต (AED) ให้กับผู้เข้ารับการฟังบรรยาย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และช่วงบ่ายได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 3 แห่ง ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน มีจำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น 407 คน ประกอบด้วยผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา