โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ TVET HUB LANNA แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ TVET HUB LANNA แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารโครงการ Chevron Enjoy Science ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร C1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาในเครือข่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรทาง STEM for TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษาเครือข่าย เข้าร่วมในการประชุมประกอบด้วย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษา สอศ. ดร.สาโรจน์ ขอจ๋วยเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ. จอมจันทร์ยอง ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเชีย นางสาวจารุศรี จิรวิสิฐกุล ผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย นางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล พร้อมทีมงานจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และผู้แทนจากวิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เข้าร่วมในการประชุม
          สำหรับการประชุมดังกล่าวได้มีการกำหนดประเด็นในการหารือประกอบด้วยการรายงานดำเนินการขยายผลอบรมหุ่นยนต์แขนกลให้กับบุคลากรสายอาชีวศึกษา กลุ่มภาคเหนือ การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานตาม TASK ORDER#6 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจากสถาบันอาชีวศึกษาในเครือข่ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา