โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 2390 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  • แบบฟอร์มรายงานตนเองระดับคณะ 

           https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/08/20200824162435_39605.rar

  • แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร

       https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/10/20221011105309_14513.docx


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา