โลโก้เว็บไซต์ KM ENG | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KM ENG

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 4214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.การจัดการความรู้ด้านวิจัย

     แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083819_66983.pdf

     กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility อย่างไรให้โดยใจ สกอ. และ สวทน. https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083048_24296.pdf

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083104_23064.pdf

 

3.การจัดการความรู้ด้านวิชาการ

    แผนการจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

       https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726084125_50225.pdf

4.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

     https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083131_37791.pdf

KM ประจำปี 2563

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

1.แผนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ(KM Action Plan)

2.แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย (KM Action Plan)

3.แผนการจัดการความรู้ด้านบริหาร (KM Action Plan)

แนวปฏิบัติที่ดี  ประจำปี 2563

1.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิชาการ  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200916164356_37034.pdf

2.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิจัย       https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200916164504_32297.pdf

3.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านบริหาร   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/09/20200916164432_76812.pdf

 

KM ประจำปี 2564

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

1.แผนการจัดการความรู้ด้านวิชาการ(KM Action Plan)

 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210813102424_12590.doc

2.แผนการจัดการความรู้ด้านวิจัย (KM Action Plan) 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210813102438_55192.docx

3.แผนการจัดการความรู้ด้านบริหาร (KM Action Plan)

 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210813102405_98970.doc

 

KM 2565

1.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิชาการ  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220919203353_65907.pdf

2.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิจัย       

3.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านบริหาร   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/09/20220919203408_80659.pdf

 

KM ประจำปี 2566 

1.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิชาการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/09/20230929090949_75284.pdf

2.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านวิจัย https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/09/20230928211456_86432.pdf

3.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านบริหาร https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2023/09/20230928211512_93492.pdf

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา