โลโก้เว็บไซต์ KM ENG | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KM ENG

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan ด้านงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083819_66983.pdf

กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการ Talent Mobility อย่างไรให้โดยใจ สกอ. และ สวทน.

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083048_24296.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083104_23064.pdf

 

การจัดการความรู้ด้านวิชาการ

แผนการจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726084125_50225.pdf

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/07/20190726083131_37791.pdf

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา