โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยเรื่องการเตียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary Schools โดยมีนายสิทธชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.34 พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดกว่า 19 โรงเรียนร่วมลงนาม ณ โรมแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีกรอบและแนวทางของความร่วมมือ 6 ด้านดังนี้  

  1. สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาร่วมกันเพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
  2. เสริมขีดความสามารถในการทำวิจัยเพื่อยกระดับวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน
  3. จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกนี้หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองได้พิจารณาร่วมกัน โดยเน้นการบูรณาการงานบริการวิชาการให้เข้ากับการเรียนสอน
  4. สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายด้านการศึกษาที่มีความสนใจ แหล่งเรียนนรู้ฝึกประสบการณ์ โดยหน่วยงานกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรรมด้านปฏิบัติการด้านวิศวกรรมร่วมกัน
  5. ขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านการเทียบโอนประสบการณ์ โดยพิจารณาเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือคำอธิบายเนื้อหาวิชาที่เทียบเคียง
  6. บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา

โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี  (8 กรกฎาคม 2562 – 7 กรกฎาคม 2567) มีโรงเรียนในกำกับ สพม.34 ร่วมลงนาม 19 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนจอมทอง, โรงเรียนปางมะผ้าวิทยาสรรพย์, โรงเรียน ดอยสะเก็ดวิทยาคม, โรงเรียนแม่แตง, โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัฒศึกษา, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม, โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม, โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม, โรงเรียนไชยปราการ, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม, โรงเรียนพร้าววิทยาคม, โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่, โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนวชิราลัย, โรงเรียนฮอดพิทยาคม, โรงเรียนแม่แจ่มและโรงเรียนขุนยวมวิทยา  

และหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แนะแนวเรื่องการกศึกษาต่อและการจัดเอกสารประกอบการยื่น TCAS เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์นำไปเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

 

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา