โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง โครงการย่อยที่ 1 : การฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา และการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้านระบบขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูฝึกวิชาชีพที่มีความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมและนักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง ให้พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 โครงการย่อย

โครงการย่อยที่ 1  การฝึกอบรมครูฝึกวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางรางขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา อาชีวศึกษา และการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบด้านระบบขนส่งทางราง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากรของ มทร.ล้านนา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย

วันที่ 4 มิถุนายน 2562  พิธีเปิด ณ อาคาร C3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทาง และการขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางของชาติ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  ยืนยงกุล หัวหน้าโครงการ

ภายหลังจากการบรรยายจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความสำคัญของระบบขนส่งทางรางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภาพรวมของระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน  การควบคุม และปฏิบัติการเดินรถไฟ องค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟ ประแจสับรางรถไฟ ณ จุดตัดแบบต่างๆ การตรวจวัด การซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของทางรถไฟ และมาตรฐานการซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดย ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์  ไพยราช วิศวกร 8 ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ และคุณรังสรรค์  เปลี่ยนเฉย  ตำแหน่ง หัวหน้ากองเทคนิค ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562   อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟลำพูน และสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง การตรวจวัด การซ่อมบำรุงทางรถไฟ ระบบรางรถไฟ การควบคุมเดินรถไฟ หัวรถจักร การซ่อมบำรุงตามวาระประจำเที่ยวของหัวรถจักร และขบวนรถไฟ โดย ว่าที่ร้อยตรีจรัสพงษ์  ไพยราช วิศวกร 8 ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ และคุณรังสรรค์ เปลี่ยนเฉย หัวหน้ากองเทคนิค ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านองค์ประกอบของหัวรถจักร และขบวนรถไฟ การตรวจวัด และซ่อมบำรุงระบบล้อเลื่อนเบื้องต้น การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ และสื่อการสอนด้านระบบขนส่งทางราง และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการด้านระบบขนส่งทางราง มทร.ล้านนา  โดย คุณอัศวิน มุ่งนากลาง วิศวกร 8 กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต ฝ่ายการช่างกล

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ สถานีรถไฟขุนตาล และโรงรถจักรลำปาง ในหัวข้อการตรวจและซ่อมบำรุงวาระปานกลางของขบวนรถโดยสารและขบวนรถบรรทุกสินค้า โดยคุณพันธ์ มณีผ่อง สารวัตรแขวงโรงรถจักร ลำปาง และคุณอัศวิน มุ่งนากลาง วิศวกร 8 กองเครื่องมือกลผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต ฝ่ายการช่างกล

ภายหลังจากการอบรมและศึกษาดูงานเสร็จสิ้น ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ในการนี้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คุณธีลาพร  คงฉิม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอมบรม

ส่วนโครงการย่อยที่ 2  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางรางร่วมกับสถานประกอบการ คาดว่าจะจัดในระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา