โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 5179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) จะจัดโครงการ “2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp” ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12 - 23 สิงหาคม 2562 และได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังนี้   

1.ค่าเข้าร่วมกิจกรรม  

2.ค่าทัศนศึกษา

3.อาหาร 2 มื้อต่อวัน (เฉพาะวันที่ทำกิจกรรม)

4. ค่าที่พัก

             ทั้งนี้ มทร.ล้านนา จะมอบทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-ไต้หวัน (ไป-กลับ) ให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนน TOEIC ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่นที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้รางวัลการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษดีเด่น สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ระบุข้างต้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเอง

             ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ Email: interrmutl@gmail.com หรือ Facebook: Oir Rmutl ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร.053 921444 ต่อ 1001

ใบสมัคร 2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp

หนังสือขออนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ 2019 STUST Chinese Language & Taiwanese Culture Experience Camp


คลังรูปภาพ : stust camp 2019


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา