โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีคำสั่งที่ 825/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา 18 (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานอุดมศึกษา พ.ศ.2547 (ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย)  ประกอบด้วย

1.นางนิอร  สิริมงคลเลิศกุล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

2.นายพุทสายัน  นราพินิจ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา

3.นายสืบสกุล  ชื่นชม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

4.นางสาวรติรส  บุญญะฤทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

 และคำสั่งที่ 826/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย)  ประกอบด้วย

1.นายมนตรี  เงาเดช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสราจารย์/สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

2.นายสมหมาย  สารมาท ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

3.นางสาวรัชฏาพร ใจมั่น  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

4.นายธีรยุทธ อินทร์แก้ว  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

5.นายรณกฤต บุระเตมีย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

6.นายเอกชัย  ดวงใจ  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

7.นายหริพล ธรรมนารักษ์  ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจาย์สาขาวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา