โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ อาจารรย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานวิจัย “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์” (Tobacco waste residue as the N-source for composting) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผลงานวิจัย “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุอินทรีย์” คว้ารางวัลระดับดีมาก Session 1 (นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์)






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา