โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2565 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา