โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมรับเสด็จ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมรับเสด็จ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา