โลโก้เว็บไซต์ สทอภ.องค์การมหาชน เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สทอภ.องค์การมหาชน เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาสทอภ.องค์การมหาชน เข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านวิชาการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศร่วมกัน
     วันที่ 17 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา