โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 14 กพ. 2563  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายให้ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดี และผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี นำทีมนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา