โลโก้เว็บไซต์  Pitching | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Pitching

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา