โลโก้เว็บไซต์ conferrence แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

conferrence แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม conference แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน ได้จัดประชุม conference แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนคณะวิศวกรรมศาตร์และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา