โลโก้เว็บไซต์ 20-01-61 ds | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-01-61 ds

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาDream Space พื้นที่แห่งความฝัน ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
               หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงผลนิทรรศการการออกแบบของนักศึกษา ภายใต้แน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา