โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-31 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-31

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.ล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษา
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาที่สนใจในสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1  จำนวน 18 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ หวานเสียง ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาศ ดอนชัย  ร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในวันดังกล่าว ... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 64
พฤหัสบดี 31 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล ข่าวบุคลากร

ตามที่หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือน โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ๒.รองศาสตราจารย์เดชา นาวานุเคราะห์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา