โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-09 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-09

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
พุธ 9 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  ฝ่ายงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ตณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการ ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกงานและฝึกทักษะการนำเสนอผลงานด้านวิชาการสู่สาธารณชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณิชกมล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา