โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีปิดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 ธันวาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์”จัดพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปแก่ มทร.ล้านนา เชียงราย

       วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ กล่าวรายงานผลการแข่งขัน แก่ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยผลรวมเหรียญการแข่งขันมีดังนี้

อันดับที่ 1  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 13 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ

อันดับที่ 2 มทร.ล้านนา พิษณุโลก 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 16 เหรียญ

อันดับที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 19 เหรียญ

อันดับที่ 4 มทร.ล้านนา เชียงราย 3 เหรียญทอง 10 เหรียญทองแดง รวม 13 เหรียญ

อันดับที่ 5 มทร.ล้านนา ตาก 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 21 เหรียญ

อันดับที่ 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง รวม 13 เหรียญ

อันดับที่ 7 มทร.ล้านนา ลำปาง 2 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 10 เหรียญ”

และถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาทั้ง 3 ประเภท ได้แก่  1. คะแนนรวมกีฬาประเภทชาย 2. คะแนนรวมกีฬาประเภทหญิง 3.คะแนนรวมกีฬา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ้าภาพ สามารถคว้ามาครองได้ทั้ง 3 ประเภท

          สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล้านนา ครั้งที่ 35 “เวียงเจ็ดลินเกมส์” ในครั้งนี้เป็นส่วนที่กระตุ้นให้นักศึกษา มีความตื่นตัวให้ความสนใจการเล่นกีฬา และการออกกำลังกายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา เป็นผู้มีคุณภาพธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป การจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ของ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคล แห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา