โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดการพลังงาน ออก 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ขอความร่วมมือชาว มทร.ล้านนา ถือปฏิบัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดการพลังงาน ออก 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ขอความร่วมมือชาว มทร.ล้านนา ถือปฏิบัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันจะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทภาพและเกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และการลดปริมาณการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมทั้งให้เกิดค่านิยมร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสอดรับกับคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานจากคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการนำแนวคิดการใช้โซล่าร์รูฟเข้ามาช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้ช่วยศาสาตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ประธานคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน มทร.ล้านนา จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ และจะนำความคืบหน้ารายงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ออก 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการลดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย

 1. เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 10.00 – 16.00 น.
 2. ปิดไฟเวลา 12.00 – 13.00 น.
 3. ล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง
 4. ควบคุมความการใช้ความเร็วของรถราชการไม่เกิน 90 กม./ชม.

คำอธิบายมาตรการ

 1. เครื่องปรับอากาศ
 • เปิดเครื่อปรับอากาศเวลา 10.00 น. เนื่อจากในตอนเช้ายังไม่ร้อนมากจึงไม่จำเป็ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น
 • ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 30 นาที เนื่องจากเมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องจะยังหลงเหลือความเย็นอยู่
 • ล้างเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
 1. หลอดไฟส่องสว่าง
 • ปิดไปเวลา 12.00 – 13.00 น.เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น
 1. รถราชการ
 • การขับรถด้วยความเร็วที่พอดีไม่เร็วหรือไม่ช้าเกินไปก็เป็นการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา