โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                4 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปาง จัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลแก่เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 21 เครื่อง โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด  ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการโรตารีภาค 3360 และคณะ อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง  ดร.สุพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมส่งมอบเครื่อง ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
                สำหรับเครื่อง Rotary Shredder เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่สโมสรโรตารีลำปางร่วมกับสโมสรโรตารี South Hilo มลรัฐฮาวาย ซึ่งเป็นสโมสรคู่มิตร ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีสากล ในการจัดสร้างเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดในภาคเหนือโดยร่วมมือกับสโมสรโรตารีจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ในการผลิตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้บดย่อยตอซังข้าว  ข้าวโพดและกิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก ลดการเผาทิ้งและยังสามารถนำชีวมวลที่ได้ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดการใช้ปุ๋ยเคมี
                การจัดโครงการดังกล่าวมีการอบรม แนะนำการใช้เครื่อง ส่วนประกอบของเครื่อง การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา โดยคุณบุญคุ้ม บุญญะโสภัต และทีมวิศวกรจากบรษัท บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ จำกัด  การแบ่งปันประสบการจริงจากผู้ใช้เครื่อง Rotary Shredder คุณนันทวัฒธ์  ไชยมงคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง   และการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชีวมวลไปทำปุ๋ยอินทรีย์และทำกระดาษฟางเพื่อเพิ่มรายได้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
                ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
                ที่มาของข่าว : อ.กร จันทรวิโรจน์ (นายกสโมสรโรตารีลำปาง)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา