โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กับ ม.บราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มแบบครบวงจร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กับ ม.บราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มแบบครบวงจร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรการเกษตร  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr.Ir.Suyadu,MS. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโอนีเซีย ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งนอกจากการประชุมพูดคุยการพัฒนาความร่วมมือแล้วยังได้มีการจัดทำ Workshop การพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาสัตวศาสตร์ร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัย ใน 6 รายวิชาประกอบด้วย 

1.รายวิชาการผลิตโคนม (Dairy Cattle Production)

2.รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production)

3.รายวิชาการจัดการของเสียจากสัตว์ (Animal Waste Management)

4.รายวิชาธุรกิจปศุสัตว์ (Livestock Business)

5.รายวิชาฟาร์มผสมผสาน (Integrate Farms)

6.รายวิชาโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม (Ruminant Nutrition and Feeding)

สำหรับสื่อการสอนที่ร่วมพัฒนาขึ้นจะได้มีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา