โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 3031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับ  บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และThe Institution of Engineering and Technology (IET) ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร์  ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE Xplore platform ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30–15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ (อาคารหอสมุด) สามารถกรอกแบบตอบรับได้ที่  https://goo.gl/forms/kD7iudbSOxftKMJ73 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้ คุณสุพิศ ทองซัง เบอร์โทรศัพท์  0 5392 1444 ต่อ 1332 เป็นผู้ประสานงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา