โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับอาจารย์และบุคลากร
   วันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Trainer- ICDL) สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมและการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับอาจารย์และบุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ ชั้น. ๑ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   
ได้รับเกียรติ จากอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มทร.ล้านนา กล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการทดสอบ พร้อมทั้งร่วมการทดสอบฯ นอกจากนี้ยังมี อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการฯ กล่าวแสดงความขอบคุณ อาจารย์ บุคลากร ของ มทร.ล้านนา ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมการทดสอบ ซึ่งการจัดทดสอบครั้งนี้ ตามที่สถาบันคุณวุติวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย
   โดยมี สวส.มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่ในการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร สื่อสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของภาครัฐได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไป สู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร ทุกภาคส่วน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก....https://www.facebook.com/pg/ARITRMUTL.Official

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพข่าว : วรัชยา พลฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา