โลโก้เว็บไซต์ สถช.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ซึ่งได้มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม กรณีตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 และได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 1.  มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผนบริการวิชาการ โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ของการให้บริการ ทั้งทางด้านการพึ่งพาตนเองด้านการหารายได้ การให้บริการแก่สังคมชุมชน และการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จเน้นคุณภาพของผลลัพธ์ในการ ให้บริการทั้งนักศึกษา ชุมชน และสังคม 2.  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการควรใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอด เพิ่มคุณค่าของผลงานที่มี เอกลกัษณ์ ทันสมัยและสร้างการเข้าถึงการรับรู้ในผลิตภัณฑ์กับสื่อ สังคมออนไลน์
ภาพ/ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา