โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาสู่ความเป็นเลิศแบบ STEM EDUCATION  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาสู่ความเป็นเลิศแบบ STEM EDUCATION

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                31 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแบบ STEM EDUCATION  ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการความรู้ STEM  ผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน
                ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ลำปาง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  เพื่อเป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนากำลังคนตามความต้องการพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   โดยในปีที่ 2 มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการ 6 กิจกรรม ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงทั้งเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแบบ STEM Education การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบ  STEM Education การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรม  การจัดทำสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM การประชุมสัมมนาและสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
                สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแบบ STEM EDUCATION ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาซึ่งเป็นสถานศึกษาเครือข่าย ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ กิจกรรมสูงเฉียดฟ้า  กิจกรรมหอคอยรอรัก  กิจกรรมโมบายแสนสวย  กิจกรรมผ้ามัดย้อม  กิจกรรมโลชั่นสัปปะรด และกิจกรรม Smart food เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดแบบสะเต็มศึกษา  โดยมีทีมงาน STEM EDUCATION  เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 270 คน  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวในตอนท้าย
                ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
                ที่มาของข่าว : จิณณณัชณ์  อาณาเขตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา