โลโก้เว็บไซต์ สามอาจารย์วทส.คว้ารางวัลชมเชย จากเวที Fin. ดี  We can do!!! | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สามอาจารย์วทส.คว้ารางวัลชมเชย จากเวที Fin. ดี We can do!!!

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มทร.ล้านนา ประกอบด้วย อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.มุกดา ศิริ และอ.มนสิชา พิชัยพรหม ได้รับรางวัลชมเชยด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน จากโครงการ Fin. ดี  We can do!!! จากผลงาน  Plan your money  ซึ่งเป็นบอร์ดเกมส่งเสริมบุคคลที่จำลองสถานการณ์ตามช่วงชีวิตและอาชีพ ผนวกกับการ Quiz ผ่าน QR code ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานและกระตุ้นการค้นคว้าเพิ่มเติม 

โครงการ Fin. ดี  We can do!!!  เป็นโครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย และ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกันจัดประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศขยายผลการนำความรู้ทางการเงินไปบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษาต่าง โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในการประกวด เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้เป็นนักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้เชิงวิชาชีพมาประยุกต์ร่วมกับความรู้ทางการเงิน และลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


คลังรูปภาพ : fin d we can do


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา