โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 (World skills ASEAN BANGKOK 2018) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 (World skills ASEAN BANGKOK 2018)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 กันยายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน 2 รายการได้แก่นายไพบูรณ์ อินทะซาว นายศุภวัฒน์ ทาเกิด  ลงแข่งขันในสาขาแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) และ นายกัญจน์ นาคเอี่ยม นายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์ ลงแข่งขันในสาขาสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics)  และในการแข่งขันดังกล่าวอาจารย์ธรายุทธ กิติวรารัตน์ และอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการแข่งขันด้วย 
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพ ตลอดจนเป็นการพัฒนาการแข่งขันฝีมือแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาชนคนทำงานเพื่อยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมทางด้านกำลังคน และแรงงานที่มีศักยภาพสูงรองรับการลงทุนและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนในประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ สังคมและวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิก  โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 335 คนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพได้แก่สาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต สาขาอาชีพการสื่อสาร สาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ สาขาอาชีพขนส่งและลอจีสติก สาขาเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และสาขาอาชีพบริการส่วนบุคคลและสังคม

(ขอบคุณภาพจากทีมงาน Worldskills RMUTL)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา