โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Moduleเพิ่มทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Moduleเพิ่มทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Module รายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยรองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์    อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษและ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวรายงาน ณ ห้อง Innovation อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  มทร.ล้านนา เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ถึงแนวทางและวิธีการสอนนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพื่อหาแนวทางไปสู่กระบวนการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในระดับเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันมากขึ้นทั้งชั้นเรียนโดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1  กันยายน 2561  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา